Leier tetőcserép. Tökéletes biztonság a fejünk felett.

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást elérhetővé kell tenni a társaság székhelyén és valamennyi telephelyén, fióktelepén, holnapján, továbbá az érintett személy részére kérésére, ha az biztosítható, meg kell küldeni.

Kapcsolt galéria jön ide

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Leier Hungária Építőanyaggyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (postacím): 9024 Győr, Baross Gábor út 42.
Cégjegyzékszám: 08 09 004486
Képviselő: Komlós Andor ügyvezető
Telefonszám: 96 / 512-569
Fax: +36 96 512-560
E-mail cím: info##kukac##leier.hu, adatvedelem##kukac##leier.hu
(a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Adatfeldolgozók

Ezen adatfeldolgozók Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – végzi az adatkezelést.

1.A. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzékszám: 01 10 042463
Adószám: 10901232-2-44

1.B. Egyéb adatfeldolgozók

Ezen adatfeldolgozók Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – végzi az adatkezelést.

Kamerarendszer üzemeltetése

Név: Leier Monolit Kft.
Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.
Cégjegyzékszám: 08 09 002610
Adószám: 10727256-2-08

IT rendszer üzemeltetője

Név: Leier Monolit Kft.
Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.
Cégjegyzékszám: 08 09 002610
Adószám: 10727256-2-08

Honlap fejlesztés, honlap üzemeltetés támogatása:

Név: INFOARTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Cím: 9025 Győr, Somos utca 1.
Cégjegyzékszám: 08-09-015715 

Könyvvizsgálat

Név: Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft.
Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01 09 563903
Adószám: 12191800-2-41

Ügyfélkapcsolattartó

Cégnév: CROME Communication Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 23. 3. em. 25A.
Cégjegyzékszám: 01 09 933287
Adószám: 12413447-2-43

Kontrolling szolgáltatás

Név: Leier Monolit Kft.
Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.
Cégjegyzékszám: 08 09 002610
Adószám: 10727256-2-08

Tűzvédelem

Név: Horváth Attila e.v.
Cím: 9013 Koroncó, Széchenyi utca 107.
Adószám: 47050763-2-08

Munkavédelem

Név: To-bi Tech Kft.
Cím: 9151 Abda, Árpád u. 10.
Adószám: 12445721-2-08

Jogi szolgáltatás

Név: Dr. Márton Bernadett ügyvéd
Cím: 9024 Győr, Baross G. út 42.

Vagyonvédelem, portaszolgálat

Név: Őrház Vagyonvédelmi Egyesülés
Cím: 9025 Győr, Ráth Mátyás tér 3.
Adószám: 23902116-2-08

III. FEJEZET
A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK

1. Felvételre jelentkező, állásra pályázók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 1. Az érintettek köre: A Társasághoz önéletrajzot, álláspályázatra jelentkezést benyújtó személyek. 
 2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok (vezetői engedély, nyelvvizsga, OKJ-s képzés dokumentumának száma), fényképe (amennyiben az önéletrajz tartalmazza), telefonszám, e-mail cím, a pályázó által az önéletrajzában, pályázatában megadott adatok, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
 3. A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról is, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
 4. A jelentkező/pályázó jogosult tájékoztatást kapni a jelentkezése kapcsán rendelkezésre bocsátott személyes adatainak kezelésének körülményeiről. Ezt amennyiben lehetőség van rá, akkor számára könnyen hozzáférhetően és közérthetően, indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni.
 5. Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a) szerinti, az érintett hozzájárulása.
 6. A személyes adatok beérkezésének helye: a Társaság által erre a célra létrehozott központi e-mail fiókja (hr##kukac##leier.hu), a telephelyek, önálló szervezeti egységek e célra szolgáló külön e-mail fiókjai, illetve a telephelyeken erre a célra kihelyezett postaláda, valamint a Társaság honlapján megtalálható pályázati felületen (https://www.leier.hu/karrier). A társaság a más csatornán keresztül beérkezett önéletrajzokat kizárólag abban az esetben kezeli, amennyiben az érintett hozzájárulását beszerezte. Amennyiben szóban, telefonon történik állásra jelentkezés, úgy a munkáltató felelős vezetője haladéktalanul intézkedik az adatkezelési hozzájárulás beszerzése iránt. Az érintett kifejezett és igazolható hozzájárulása nélkül a Társaság önéletrajzokat, jelentkezési lapokat, álláspályázatokat nem kezel.
 7. Az érintettek tájékoztatása: A Társaság az álláspályázatok befogadására szolgáló e-mail címein automatikus válaszüzenet formájában tájékoztatja a pályázókat. Az álláspályázatokra beérkező jelentkezésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót  a Társaság honlapján, valamint székhelyén, telephelyein, fióktelepein a személyügyi osztályon elérhetővé teszi. A személyes állásinterjúkon a jelölt tájékoztatására megfelelő nyomtatvány áll rendelkezésre, melyet a Társaság kérésre rendelkezésre bocsát.
 8. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető(i), munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, a Leier cégcsoport jelentkezés elbírálásában közreműködő szakmai vezetői.
 9. A személyes adatok tárolásának időtartama: A felvett munkavállaló esetében a munkaviszony végéig, a munkaviszonyban alkalmazandó szabályok szerint, kivéve az időkorlát nélkül megőrzendő iratokban rögzített személyes adatok (10. § e.) pont). A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a Társaság az érintett hozzájárulása esetén a jelentkezés beküldését követő év december 15. napjáig őrzi meg a célból, hogy a pályázót megüresedett álláshelyeiről tájékoztatni tudja. Amennyiben a pályázó adatai további kezeléséhez nem járul hozzá, úgy azokat külön értesítés nélkül, legkésőbb a kiválasztási folyamat lezárását követő 90 napon belül törli a Társaság. Haladéktalanul törölni kell annak adatait, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta, vagy adatai törlését kérte.
 10. A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van, illetve ha ez az érintett jogos érdekét szolgálja. E hozzájárulást legkésőbb a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől. A pályázat további őrzésére vonatkozó hozzájárulás hiányában a Munkáltató a pályázó valamennyi személyes adatát a felvételi eljárás lezárását követő legfeljebb 90 napon belül törli, illetve megsemmisíti. 
 11. A jelentkezési lapok tárolásának helye: papír alapon a központi személyügyi osztályon, illetve a telephelyek személyügyi osztályán zárt szekrényben/irattárolóban, elektronikusan érkezett iratok esetén a Társaság hálózatán létrehozott, korlátozottan hozzáférhető elkülönített partíción.
 12. A Társaság tiszteletben tartja az álláskeresők információs önrendelkezési jogát, ezért olyan álláshirdetést nem ad fel, amelyben nem tünteti fel a leendő munkáltató nevét. A Társaság kivételes esetben, kizárólag abban az esetben alkalmaz anonim álláshirdetést, amennyiben annak szükségessége érdekmérlegelési teszttel alátámasztható.
 13. A munkaerő-közvetítés keretében közvetített jelöltek tekintetében a munkaerő-közvetítő, valamint a Társaság is adatkezelőnek minősül. Az adatkezelők saját felelősségi körükben kötelesek teljesíteni az adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásokat. E körben a Társaság kizárólag azon adatkezelési tevékenységért felel, amelyet maga végez, vagy általa igénybe vett adatfeldolgozó útján végeztet.

2. Munkahelyi balesetek során harmadik személyeket érintő adatkezelések

 1. Az érintettek köre: a munkahelyi balesettel érintett harmadik személyek (pl. tanú, hozzátartozó).
 2. A kezelhető adatok köre: Természetes személy neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgárság, a baleset körülményei, a kivizsgálás során keletkezett és rögzített adatok.
 3. A személyes adatok kezelésének célja: dokumentáció, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, a jövőbeli munkahelyi balesetek megelőzése, hatósági eljárások.
 4. Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség.
 5. A személyes adatok címzettjei: munkavédelmet a munkaköri leírásában foglaltak szerint ellátó munkavállaló, a Társaság munkavédelmi megbízottja, mint adatfeldolgozó, a Társaság területileg és munkajogilag érintett vezetői és személyügyi, valamint jogi feladatokat ellátó munkatársai, a Társasággal szerződésben álló biztosító társaság, súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa (munkavédelmi törvény 64. § (4) bek. szerint).
 6. A személyes adatok, jegyzőkönyvek, iratok tárolási helye: papír alapon a központi titkárságon, illetve a telephelyek személyügyi osztályain zárt szekrényben/irattárolóban, elektronikusan korlátozottan hozzáférhető partíción a Társaság hálózatán.
 7. Az adatkezelés időtartama: az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a. melléklete alapján a balesetről készült jegyzőkönyv és mellékletei irattárban 5 évig megőrizendőek. Amennyiben hatósági, bírósági eljárás van folyamatban, az iratokat az eljárás jogerős lezárását követő 5. év végéig (polgári jogi elévülés) őrzi meg a munkáltató.

3. A Társaság székhelyére, telephelyeire, fióktelepeire való be- és kilépéssel kapcsolatos adatkezelés

3/a.) Harmadik személy látogató esetében:

 1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, gépkocsi rendszáma, képviselt jogi személy/magáncélú belépés, kilépés ideje.
 2. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.
 3. A személyes adatok kezelésének célja: személy és vagyonvédelem
 4. A személyes adatok tárolásának időtartama: 30 nap (hatósági eljárás esetén ez meghosszabbítható)

3/b) Harmadik személy partnerek, szállítók esetében:

 1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, gépkocsi rendszáma, képviselt jogi személy/, belépés, kilépés ideje. Áruszállítás esetén a fuvarokmányokon szereplő adatok.
 2. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, szállítók esetén a Rendelet 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése.
 3. A személyes adatok kezelésének célja: személy és vagyonvédelem, szerződés teljesítése, számviteli, könyvelési feladatok teljesítése.
 4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: ügyvezetők, a Társaság –munka végzésük és feladatkörük kapcsán- erre feljogosított munkavállalói.
 5. A személyes adatok tárolásának időtartama: amennyiben szerződés teljesítéséhez köthető, abban az esetben a Társaság Adatkezelési szabályzatának 19.§ szerinti 8 év, egyéb esetben az adatfelvételtől számított 30 nap (hatósági eljárás esetén ez meghosszabbítható)

4. A Társaság területén alkalmazott kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés:

A Társaság a székhelyén, telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé. Az elektronikus megfigyelésre vonatkozó szabályokat a Társaság külön szabályzatban állapítja meg.

 1. adatkezelés célja: a személyek életének, testi épségének, egészségének védelme; munkavédelem, munkabiztonság, vagyonvédelem, vagyonbiztonság; alapanyagok, árukészletek, gépek, gépjárművek, egyéb eszközök, anyagi javak biztonságos tárolása, megóvása; minőségbiztosítás, szakmai szabályok, előírások betartásának felügyelete; munkabiztonság; munkavállalók ellenőrzése a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében, munka- és balesetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése; az iratokban, a gépeken, számítógépeken, digitális eszközökön tárolt adatok, üzleti titkok védelme; rendkívüli események megelőzése, feltárása, kivizsgálása; panaszkezelés, a szerződésszerű teljesítés bizonyítása.
 2. kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok.
 3. adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
 4. adattárolás határideje: a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 30 nap elteltével törlésre kerül. Amennyiben érintett, vagy más jogosult a felvétel zárolását, az adatkezelés korlátozását kéri, de felhasználásra a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor, úgy a felvétel a kérelem benyújtásától számított 30 nap elteltével törlésre kerül, kivéve, ha a zárolásra okot adó körülmény továbbra is fennáll. Haladéktalanul törölni kell a zárolt felvételt, ha a zárolás célja megszűnt.
 5. az adatkezelés helye: a Leier Cégcsoport védett szerverein
 6. a kamerarendszer üzemeltetője: Leier Monolit Kft., 9024 Győr, Baross G. út 42. info##kukac##leier.hu, tel.: 96/512-550.
 7. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje, a kameraképek felhasználása: Annak érdekében, hogy a kamerarendszer általi adatkezelés minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a felvételbe betekintési joggal csak a Cégcsoport által kijelölt személyek rendelkeznek.

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 30 nap elteltével törlésre kerül. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják, vagy az érintett az adatok zárolását, az adatkezelés korlátozását kéri, vagy ha az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, vagy személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott tárolási idején (legfeljebb 30 nap) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül a Cégcsoport által a kamerarendszer felügyeletére kijelölt személy dönt és gondoskodik a felvétel megfelelő őrzéséről. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nem kerül sor a bírósági, hatósági megkeresésre, a felvétel törlésre kerül, kivéve, ha az érintett jogos érdekének valószínűsítése mellett a felvétel további zárolását kéri. A felvételek zárolásáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az érintettnek joga van a róla készült felvételről másolatot kérni. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A kamerás megfigyeléssel összefüggésben adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

5. A Társaság által szervezett rendezvények során megvalósuló adatkezelés

 1. Személyes adatok kezelésének célja: A Társaság által szervezett rendezvények lebonyolítása
 2. A személyes adatok köre: a részvételhez szükséges adatok (név, elérhetőség, esetlegesen ételallergia)
 3. Személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása, illetve 16. életévét be nem töltött érintett esetében a Rendelet 8. cikk (1) szerinti szülői felügyeletet ellátó személy hozzájárulása.
 4. Személyes adatok kezelésének ideje: a rendezvény lebonyolításának végéig, illetve a felhasznált fényképek esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
 5. Személyes adatok címzettjei: a rendezvény lebonyolításával megbízott munkavállalók, a rendezvény szervezői (adatfeldolgozók).
 6. Személyes adatok tárolásának helye: fényképek esetén a Társaság szerverén jogosultsággal védett állományban.

6. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 1. A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, aktuális árlisták, kondíciók megküldése céljából, az ehhez szükséges mértékben kezeli a vele vevőként, szállítóként, vagy egyéb jogviszonyra (pl. megbízás) szerződött természetes személy szerződő partner nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 3. A személyes adatok kezelésének időtartama: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) vonatkozó részei szerinti 5 év, számviteli bizonylathoz kapcsolódó személyes adat kezelésének időtartama a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint 8 év.
 4. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról előre tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét az Adatkezelési Szabályzat mellékletetartalmazza, melyet a Társaság kérésre rendelkezésre bocsát.

7. Pananaszkezeléshez, reklamációhoz kapcsolódó adatkezelés

 1. A Társaság a Ptk., a fogyasztóvédelmi törvény, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján kezeli a telefonon, internetes panaszkezelő felületen, levélben és e-mailben érkező panaszokat, reklamációkat.
 2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. A fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvnek tartalmazni kell az érintett nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 3. A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, címe, elérhetőségi adatai (telefonszám és e-mail cím), vásárlásra vonatkozó adatok, vásárló által érvényesíteni kívánt igény.
 4. A személyes adatok címezettjei: a Társaság értékesítéssel megbízott munkavállalói. Termékcsere esetén a kiszállítást végző szolgáltató részére a címezett neve, telefonszáma és a szállítási cím átadásra kerül.
 5. Az adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

8. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai

 1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe, postási címe, beosztása, valamint a cégjegyzékből nyilvánosan elérhető adatok.
 2. A személyes adatok kezelésének célja: a.) a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, b.) üzleti kapcsolattartás.
 3. Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) f) szerinti szerződött partner jogos érdeke és annak teljesülése.[1]
 4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság nevében szerződéskötésre jogosult személyek, ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó, ill. szerződéskötés és kezelés tárgyában érintett munkavállalói.
 5. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti 5 év, illetve amennyiben a személyes adat számviteli bizonylatnak minősülő iratban szerepel, úgy a Számviteli törvény rendelkezése szerinti 8 év.
 6. Amennyiben a személyes adatkezelésre a szerződés teljesítéssel nem közvetlen kapcsolatban kerül sor, abban az esetben a személyes adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolattartás, jogalapja az érintett hozzájárulása. Ezen esetben használandó adatfelvételi lapot az Adatkezelési szabályzat melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadását követő év december 31. napjáig.

9. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 1. A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 
 2. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 3. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 4. A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

10. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook és egyéb social media oldalain

 1. A Társaság szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
 2. A Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 
 3. A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 4. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 5. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 6. A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
 7. Közösségi oldalon történő személyes adatok publikálása a Rendelet 6. cikk (1) a)-b) pontja szerinti hozzájárulási és/vagy szerződéses jogviszonyon alapszik.

11. Adatkezelés a Társaság webáruházaiban

 1. A Társaság által működtetett webáruházakban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
 2. Az adatkezelés célja és jogalapja: webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
 3. A Társaság a 2. pontban meghatározott célból kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, panaszkezelés esetén a fogyasztó nevének és lakcímének kezelése a fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § bekezdésén alapul.
 4. A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
 5. A Társaság a csomag kézbesítése céljából a vásárló nevét, szállítási címét, telefonszámát, e-mail címét átadja a szállítást végző futárszolgálatnak. A futárszolgálat önálló adatkezelőnek minősül.  A szállítási feltételekre vonatkozó hatályos tájékoztató a Társaság honlapján elérhető.
 6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság könyvvizsgálati feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatójának munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a Társaság jogi osztálya, ügyvédje a szerződésből fakadó igények érvényesítése, és jogviták rendezése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
 7. A személyes adatok kezelésének időtartama: regisztráció esetén a regisztráció törléséig, a hozzájárulás visszavonásáig, vásárlás esetén a vásárlás évét követő 8 év végéig a számviteli törvény szerint. A vásárlói panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény alapján 5 évig köteles megőrizni.
 8. Bankkártyás fizetés esetén a kártyabirtokos a webáruházi felületről átirányításra kerül az OTP Bank által biztosított internetes (böngészős) felületre és ott adja meg a fizetéshez szükséges kártya adatokat. Erre vonatkozóan a Társaság csak a sikeres fizetés megtörténtére vonatkozó adatot kezeli. A bankkártya adatok biztonságos kezeléséért és továbbításáért a bank felel.
 9. A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.

12. Hírlevél szolgáltatással, illetve reklámanyag küldésével összefüggő adatkezelés

 1. Az érintett a Társaság honlapjain a hírlevélre történő feliratkozása, webshopból való vásárlása során, illetve személyesen, papír alapon (pl. rendezvények alkalmával) az adatkezelési tájékoztató elfogadását követően adhatja meg hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.
 2. Az érintett a hírlevélről a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy a pr##kukac##leier.hu címre küldött e-mailben, vagy az adatkezelő székhelyére címzett levélben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a jelen hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az adatkezelő a leiratkozó minden adatát haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli a hírlevél adatbázisból.
 3. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
 4. A személyes adatok kezelésének célja: hírlevél küldése a Társaság és a Leier Cégcsoport szolgáltatásai, akciói, aktuális ajánlatai, a Leier Cégcsoport fontosabb hírei tárgyában
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság, illetve a Leier Cégcsoport ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatói.
 7. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig / leiratkozásáig). A papír alapon tett hírlevél feliratkozásról szóló nyilatkozatokat a Társaság Marketing osztálya zárt szekrényben őrzi a hozzájárulás visszavonásáig.

13. Nyereményjáték szervezéssel összefüggő adatkezelés

 1. A Társaság által szervezett nyereményjátékok során felmerülő személyes adatok kezelésének részletes szabályait a Társaság a nyereményjáték meghirdetésével egyidejűleg, az egyedi nyereményszabályzatban rögzíti.
 2. A személyes adatok köre: az érintett neve, elérhetőségi adatai. A nyertesek adatait a Társaság az SZJA törvény 76. § alapján mint kifizető kezeli.
 3. A személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása, a nyertes(ek) vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1) c.) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése (Szja-tv.)
 4. A személyes adatok címzettjeinek köre: a nyereményjáték rendezésében és lebonyolításában, könyvelési feladatok ellátásában résztvevő munkavállalók.
 5. A személyes adatok tárolásának helye, ideje: az egyedi nyereményjáték szabályzat szerint, de legfeljebb a nyereményjáték lezártát követő legfeljebb 1 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig, a nyertesek esetén az Szja tv. által előírt 5 évig a Társaság hálózatán.

14. § Adatkezelés ajánlatkérés esetén

 1. A Társasághoz beérkezett ajánlatkérések során felmerülő személyes adatok kezelése.
 2. A személyes adatok köre: az ajánlatkérő neve, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, az ajánlatkérésben (üzenet szövegében) az érintett által esetlegesen megadott egyéb személyes adatok.
 3. A személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulása.
 4. A személyes adatok címzettjei: a Társaság értékesítéssel megbízott munkavállalói.
 5. A személyes adatok tárolásának, ideje, helye: az ajánlatkérés gazdasági évének lezárásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig, a Társaság hálózatán, papír alapon elzárt szekrényben az értékesítési osztályon.

15. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések

15/a.) Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
 2. A személyes adatok tárolásának időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság cégjegyzési joggal és munkáltatói joggal felruházott vezetője, adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási, jogi, könyvvizsgálói feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

15/b.) Kifizetői adatkezelés

 1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés választható cafeteria elemekkel összefüggő) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:  a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 2. A személyes adatok tárolásának időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év, amennyiben egyéb jogszabály nem ír elő ennél hosszabb időtartamot.
 3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

IV. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.  (Rendelet 79. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

V. FEJEZET
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
  • a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  • b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  • c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  • d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
  • e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  • f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
  • a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
  • b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
  • c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  • d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  • e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  • f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
 4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal. (Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

 1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
  • a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  • b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  • c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  • d) az érintett személyes adatok kategóriái;
  • e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  • f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
 2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
  • a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
  • c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
  • d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  • e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
  • g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
  • a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
  • b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
  • c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
 5. Az 1-4. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
  • a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
  • b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
  • c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
  • d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • a) az adatkezelés céljai;
  • b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  • c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
  • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  • d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. (Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  • a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
  • b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 3. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
 6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  • a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

 1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
  • a) nemzetbiztonság;
  • b) honvédelem;
  • c) közbiztonság;
  • d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
  • e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
  • f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
  • g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
  • h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
  • i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
  • j) polgári jogi követelések érvényesítése.
 2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
  • a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
  • b) a személyes adatok kategóriáira,
  • c) a bevezetett korlátozások hatályára,
  • d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
  • e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
  • f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
  • g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
  • h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
 3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  • a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)

VI. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Intézkedések az érintett kérelme alapján

 1. A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  • a) indokolt mértékű adminisztrációs díjat számíthat fel, vagy
  • b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 6. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 7. Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Amennyiben a jelen Tájékoztatónkban nem talált választ valamely adatkezelést érintő kérdésére, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink bármelyikén:

Leier Hungária Kft.

Székhely (postacím): 9024 Győr, Baross Gábor út 42.
Telefonszám: 96 / 512-550
Fax: +36 96 512-560
E-mail cím: info##kukac##leier.hu, adatvedelem##kukac##leier.hu 

Hatályos: 2019. június 1-től


[1] NAIH /2018/3484/2/V állásfoglalás 3. pont második bekezdésben foglaltak

Ez is érdekelheti jön ide